Copywriter as thought provoker

Tintin

Poster for Tintin movie